Categories
lesson Video

Film review: ghasam

Improve your Farsi listening and speaking skills by listening to the audio here

فیلم قسم درباره‌‌ی یک زن به نام راضیه است كه به همراه فامیل هایش به مشهد میرود تا علیه همسر خواهر خود شهادت بدهند

The film “Ghasam” is about a woman named Razieh who, along with her family, is going to Mashhad in order to testify against her sister’s husband

گمان می رود که شوهر خواهرش، به نام بهمن٬ قاتل خواهرش باشد با این حال تا آن موقع  به دلیل کمبود مدارک و مستندات محکوم نشده است

It is believed that her sister’s husband, named Bahman, is her sister’s killer, however, at the time, he has not been convicted due to a lack of evidence

راضیه به خاطر اعتقاد خود به گناه بهمن٬ فامیل های خود را برای شهادت جمع کرده است به امید تحقق عدالت از طریق قسامه

Razieh, believing in Bahman’s guilt, has gathered her family to testify, in the hope of achieving justice through qassameh

قسامه موضوعی است که فیلم قسم بر پایه آن شکل گرفته است و می توانید در طول این فیلم در مورد قسامه و قصاص یاد بگیرید و همچنین به موضوع دیه می پردازد 

The film Ghasam is based on ghesaame and during the film you can learn about qassameh and qesaas as well as addressing the topic of “diyah”

فيلم”قسم” برپايه‌ی اصل قسامه شكل گرفته است و بينندگان در طول تماشای فيلم مي‌تواند با موضوعات قصاص، ديه و قسامه آشنا شود/ آشنايي يابد 

The film ghasam is based on the prinicipal of qassameh and while watching the film the viewers can become acquainted with the topics of qesaas, diyah and qassameh.

قسامه یک نظریه فقهی است که در صورتی که یک قاتل محکوم نمیشود٬ خانواده  مقتول (اولیای دم)می توانند محکومیت او را درخواست کنند

Qassameh is a jurisprudential theory, that in the case that a offender is not convicted, the family of the victim (primary blood relatives) can request for his/her conviction  

قسامه يك اصل فقهي است كه در آن به اوليای دم در صورت عدم محكوميت قاتل اجازه میدهد تا درخواست محكوميت او را نمايند

Qassameh is a jurisprudential principle in which it allows the primary blood relatives to request conviction of the murderer if he/she is not convicted.

البته در اين اصل يک شرط وجود دارد و آن اين است كه ۵۰ نقر از اعضای فاميل/ وابستگان مقتول عليه مظنون قسم بخورند

Of course, there is a condition in this principle that 50 of the victim’s family members/dependents swear against the suspect.

دیه یک اصل قضایی  کشور ایران برای مجازات است.اگر یک فرد جرم عمدی یا غیرعمدی انجام بدهد که آسیب بدنی به  کسی دیگر برساند٬ آن شخص باید یک هزینه به خانواده قربانی پرداخت کند

Diyah is a judicial principle of Iran for punishment. If a person commits a deliberate or unintentional crime that causes bodily harm to someone else, that person must pay a fee to the victim’s family

قانون دیه برای خانواده قاتل نیز قابل كاربرد / قابل تعميم است. با توجه به این فیلم در میيابيم كه  دیه زن و مرد متفاوت است

The diyah law is also applicable to the murderer’s family. With regards to the film, we learn that the “diyah” of men and women is different.

  هزینه اعدام قاتل مرد و تفاضل دیه آن به نسبت قربانی زن برای خانواده قاتل قابل درخواست و دريافت است. بنابراین٬ در صورتی که فامیل راضیه در مورد درخواست اعدام بهمن موفق شوند آنها باید به خانواده بهمن تفاضل دیه را پرداخت کنند

The family of the murderer are able to request and receive the cost of the murderers conviction and difference in the diyah of the murderer and that of the female victim. Therefore, if Razieh’s family succeeds in requesting the execution of Bahman, they must pay the family of Bahman the difference in the diyah.

در طول این فیلم٬ همچنین می بینیم که راضیه نه تنها برای خواهرش عزاداری مي كند/ عزادار مرگ خواهرش است،  بلکه در مورد ازدواج او نيز دچار پشیمانی شده است

Throughout the film, we also see Razieh not only mourning her sister/mourning her sister’s death, but also regretting her (sister’s) marriage.

همچنان که راضیه با خانواده ‌اش دعوا می کند٬ معلوم می شود که خواهر راضیه و شوهر‌اش <بهمن> یک رابطه خشن و پر التهاب داشتند

While Razieh is arguing with her family, it becomes known that Razieh’s sister and her husband ‌Bahman had a violent and inflammatory relationship.

بخاطر همین٬ راضیه با حس ندامت دست به گریبان است و حتی مصمم تر به دنبال قصاص است. به موازات این خط داستانی٬ نگاهی به رابطه آشفته راضیه و شوهرش داریم و میزان  مخالفت شوهرش با  قصاص

For this reason, Razieh struggles with a sense of remorse and is ever more determined to seek retribution. In parallel with this story line, we look at the troubled relationship between Razieh and her husband and the extent to which her husband opposes qesaas.

از ابتدا انگیزه‌ او زیر سوال برده ميشود با این حال٬ حرف او یک نکنه مهم را مطرح میکند

From the beginning, his motives are questioned, however, his words raise an important point.

– آیا میتواند اعدام التیام ببخشد؟ و آیا هر کدام از آنها با وجود شكی كه دارند / با وجود عدم اطمينان قطعی ( در مورد قاتل بودن بهمن) حق دارند جان آدم دیگری را بگیرند؟

Can execution cause healing? And do any of them (in the film) have the right to take another person’s life with the doubts/ the uncertainty (about Bahman being the murderer) that they have?

to testify against someoneعلیه کسی شهادت دادن/ می ده
s.th is believed to beگمان رفتن / میرو
s.th/s.o is experiencing s.thدچار چیزی شدن / می شو
to be convictedمحکوم شدن / می شو
to become acquainted with a topic با موضوعی آشنایی یافتن / می یاب
to swear against s.o علیه کسی قسم خوردن / می خور
to harm someoneآسیب رساندن / رسان به کسی
to be questionedچیزی را زیر سوال برده شدن
to heal s.thبه چیزی التیام بخشیدن/ می بخش
to be formed/take shape based on s.thبر پایه چیزی شکل گرفتن / می گیر
to address a topicبه موضوع چیزی پرداختن / می پرداز
dependantsوابستگان
suspectsمظنون
victimمقتول
victimقربانی
sin/guiltگناه
fulfilتحقق
justiceعدالت
documents (evidence)مدارک و مستندات
generalizationتعمیم
differenceتفاضل
regretپشیمانی
in parallelبه موازات
remorse ندامت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s